1

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
ELTREKS Krzysztof Szojda
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest ELTREKS Krzysztof Szojda z siedzibą przy ul. Stalowej 17, 41-506 Chorzów, NIP: 6271553151, REGON: 243376553.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- na podstawie udzielonej zgody w celu prezentacji oferty handlowej ELTREKS Krzysztof Szojda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);
- w celu wykonania niezbędnych czynności przed zawarciem przez Państwo umów z ELTREKS Krzysztof Szojda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z ELTREKS Krzysztof Szojda umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez ELTREKS Krzysztof Szojda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ELTREKS Krzysztof Szojda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach administracyjnych ELTREKS Krzysztof Szojda będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu IPH (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- na podstawie konieczności wypełnienia przez ELTREKS Krzysztof Szojda innych obowiązków prawnych lub w związku z prawnie uzasadnionymi interesami ELTREKS Krzysztof Szojda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
III. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą udostępniane naszym współpracownikom/podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu (podmioty trzecie), w szczególności:
- doradcom prawnym,
- współpracownikom odpowiedzialnym za prezentację oferty handlowej,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym.
We wszystkich wyżej wskazanych przypadkach od naszych współpracowników, tj. podmiotów trzecich, wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
IV. Okres przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od ELTREKS Krzysztof Szojda dłuższego przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przykładowo dane osobowe przetwarzamy:
1. przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami w sprawie jej zawarcia;
2. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, oraz rok po upływie okresu przedawnienia;
3. podstawowe dane kontaktowe przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub ustalone zostanie, że dane zdezaktualizowały się.
V. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu w szczególności:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. Prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw "marketingowy". Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinniście wtedy wskazać nam Państwo szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo do przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo otrzymać od nas dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
W celu realizacji powyższych uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:
adres e-mail: biuro@eltreks.pl
poczta tradycyjna: ELTREKS Krzysztof Szojda., ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów
VI. Informacja o braku podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany
Informujemy, że w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania danych osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że:
1. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
2. przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
3. w stosunku do przetwarzanych danych osobowych nie jest podejmowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,